Rodzina 500+

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Sądu Rejonowego w Nowej Soli

 1. Sąd Rejonowy w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nowa-sol.sr.gov.pl i zostało sporządzone na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Oddział Administracyjny i Administratora Systemu Informatycznego Sądu Rejonowego w Nowej Soli.
 2. Data publikacji strony internetowej: 12 września 2006 roku.
 3. Data ostatniej aktualizacji: 25 marca 2020 roku.
 4. Deklarację sporządzono po przeglądzie aktualnie użytkowanej strony internetowej.
 5. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wskazanych niezgodności lub wyłączeń:
  • serwis zawiera dokumenty zamieszczone przed 23 września 2018 roku, które są skanami oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości są one poprawiane. Przy dokumentach zamieszczanych po dniu 23 września 2020 roku,  będą stosowane aktualnie obowiązujące przepisy.

 

Dane teleadresowe siedziby Sądu Rejonowego w Nowej Soli

 1. Sąd Rejonowy w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól.
 2. Osobą kontaktową jest administrator, adres poczty elektronicznej sekretariat@nowa-sol.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 68 35 69 700.
 3. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.

 

Procedura składania skarg na brak dostępności

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 2. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 3. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 4. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej www.rpo.gov.pl.

 

Skróty klawiaturowe

 1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 2. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wyróżnienie odnośników.

 

Dostępność architektoniczna

Funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól wymaga konieczności dostępu do dwóch budynków usytuowanych przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego:

Budynek przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól:

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Sądu Rejonowego w Nowej Soli przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Piłsudskiego: główne, do którego prowadzą schody oraz boczne z metalową bramą. Wejście boczne od strony ul. Piłsudskiego usytuowane jest przy parkingu z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych i bezpośrednim dojazdem do windy umożliwiającej komunikacje między kondygnacjami. Wejście obsługiwane jest przez pracownika ochrony za pomocą wideodomofonu. Brama boczna otwiera się za pomocą wideodomofonu. Wejście główne ze względu na zabytkowy charakter obiektu nie posiada wejścia dostosowanego do osób niepełnosprawnych.
 2. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Biuro podawcze, stanowisko ochrony znajduje się na parterze po lewej stronie schodów od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką do wykrywania metali. Osoby niepełnosprawne, które wchodzą do budynku wejściem bocznym z metalową bramą nie przechodzą przez bramkę do wykrywania metali. Sprawdzenie tych osób odbywa się za pomocą ręcznego skanera. Kasa sądu znajduje się na I piętrze – dojazd windą.
 5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu chodnika, wejściem bocznym z metalową bramą.
 6. Drzwi windy są automatyczne, a sygnalizacja optyczna umożliwia łatwą identyfikację dźwigu, oraz informacje o położeniu kabiny. Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po lewej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem i sygnalizacją dźwiękową.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 

Budynek przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38A, 67-100 Nowa Sól:

 1. Budynek Sądu Rejonowego w Nowej Soli jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w platformę pionową do transportu osób niepełnosprawnych.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Stanowisko ochrony znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego w korytarzu.
 4. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku. W budynku ze względu na jego konstrukcje i usytuowanie w zwartej zabudowie brak jest windy.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Brak dostępności.

Informacje dla osób niesłyszących dotyczące możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego można znaleźć tutaj.