Rodzina 500+

Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie

Pobierz wniosek


 

Zarządzenie nr 3/2015

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowej Soli

z dnia 11 lutego 2015r.

w sprawie wypłaty należności przysługujących

świadkom, biegłym sądowym, specjalistom i tłumaczom

 

                       

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przepisów art.85-93 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2014.1025 j.t.) oraz art.618a-618l kpk w ich brzmieniu obowiązującym od dnia 5 listopada 2012r., w oparciu o pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2015r. (DB-111-311-11/15), zarządzam, co następuje:

  1. Wypłata należności przysługujących świadkom i biegłym stosownie do powołanych na wstępie przepisów następuje wyłącznie w oparciu o przedłożone w Oddziale Finansowym SR w Nowej Soli postanowienie sądu wraz z podpisanym zarządzeniem o wypłacie oraz wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, względnie innym dokumentem, z którego wynikać będzie wysokość poniesionych i podlegających stosownie do przepisów zwrotowi kosztów świadka bądź biegłego;
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie nr 47/2012 Prezesa Sądu Rejonowego w Nowej Soli z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wypłaty należności przysługujących świadkom i biegłym;
  3. Przekazanie wszystkim pracownikom niniejszego zarządzenia wraz z załącznikiem polecam kierownikowi Oddziału Administracyjnego;
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:

  1. Pobierz wniosek [139.89 KB]