Rodzina 500+

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli jest Magdalena Skupień.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych realizowany jest za pośrednictwem:
adresu mailowego: iod@nowa-sol.sr.gov.pl

lub korespondencyjnie na adres:
Sąd Rejonowy w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych lub w dedykowanych zakładkach lub poniżej.

 

Informacja administratora

dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 175dc §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 poz. 52 ze zm.), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1); dalej RODO oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.  z 2019 r. poz. 125); informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatycznej) są: Sąd Rejonowy w Nowej Soli (ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól) w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Nowej Soli (ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól) oraz Minister Sprawiedliwości, w ramach realizowanych zadań (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli jest możliwy pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól lub pod adresem e-mail iod@nowa-sol.sr.gov.pl

Dane osobowe stron i uczestników postępowań sądowych przetwarzane są w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej przez Sąd na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO  lub art. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Obowiązek podania danych osobowych w postępowaniach sądowych wynika z przepisów prawa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych lub inny Administrator.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem sytuacji wskazanych prawem.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa dane nie będą podlegały podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym profilowaniu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) lub organu nadzorczego właściwego w obszarze przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości tj. Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://zielona-gora.so.gov.pl/) w przypadku, gdy Państwa zdaniem Sąd narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Pozostałe informacje dostępne są w dedykowanych zakładkach lub poniżej.

 

Przewiń do góry