Rodzina 500+

Administracyjny

Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24
67-100 Nowa Sól

sekretariat@nowa-sol.sr.gov.pl 

Do zakresu działania Oddziału należy:

 1. Sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów:
  1. organizacja praktyk studenckich, stażu urzędniczego oraz stażu kierowanego z Urzędu Pracy,
  2. przeprowadzanie konkursów na stanowiska urzędnicze i asystentów sędziego,
  3. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami sędziów i urzędników,
  4. planowanie potrzeb etatowych i potrzeb finansowych z tym związanych,
  5. prowadzenie sprawozdawczości kadrowej,
  6. okresowa ocena kwalifikacyjna urzędników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1838).
 2. sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego.
 3. sprawy kuratorów społecznych.
 4. sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników.
 5. sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów.
 6. sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości.
 7. prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów.
 8. nadzór nad archiwum zakładowym.
 9. prowadzenie sekretariatu prezesa (ów) sądu.
 10. prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.
 11. sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu.
 12. administrowanie nieruchomościami sądu.
 13. sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu.
 14. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.
 15. prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.
 16. realizowanie zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw.
 17. obsługa sieci i systemów informatycznych sadu.

 

Kierownik:

Magdalena Wojtas

II Piętro, pok. 304

tel. 68-35-58-700
fax 68-35-58-702